โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0
(SMEs – OTOP Transformer 4.0)

 

  ที่มาโครงการ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้บริโภคนิยมการค้นหาสิ่งที่ต้องการจากเครื่องมือสื่อสาร ประเภทสมาร์ทโฟน สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Disruptive) สร้างผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมถึงขั้นต้องปิดกิจการ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก

 

ปี 2560 สสว. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจและ SME ทั่วประเทศ 41 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็ก ยังไม่เกิดความตระหนักในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นที่ช่องทางการรับเงินที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การรับจ่ายเงินผ่านแอพพิเคชั่น ในสมาร์ทโฟน หลังจากให้ความรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ พบว่า ผู้ประกอบการมีความตื่นตัว ตื่นรู้ สนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กระบวนการคิดวางแผน และการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน การตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดระดับของผู้ประกอบการให้เหมาะสม สามารถทำให้การส่งเสริมจากภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ และสามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้มีข้อมูลที่ชัดเจนทั้งตัวผู้ประกอบการกว่า 12,000 ราย และจำนวนสินค้ากว่า 100,000 รายการสินค้า ซึ่งนับเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงความต้องการการส่งเสริม ความสามารถของตัวผู้ประกอบการ กิจการ โดยสามารถนำส่งต่อให้กับโครงการอื่นๆ ใน สสว.กว่า 20,000 รายการ ทั้งนี้ อาศัยกลไกการบริหารกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs รายย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามกำหนด ความร่วมมือดังกล่าว เน้นกระบวนการทำงานตามแนวประชารัฐ ซึ่งเป็นทิศทางความร่วมมือทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น ร่วมกันรับรู้รับทราบปัญหา และการส่งต่อความช่วยเหลือตามประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
 
โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ปี 2562 จะดำเนินการขยายความร่วมมือ เชิงบูรณาการระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถใช้เครื่องมือ ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าใจเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า การยกระดับกิจการ และตระหนักถึงความสาคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป
 

  วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการตลาดได้
เป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงความต้องการ และส่งต่อ แก้ปัญหาของผู้ประกอบการ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้การจัดการธุรกิจการตลาด สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการต้นแบบระดับจังหวัดเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน

  กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ทั่วประเทศในทุกประเภทธุรกิจ (ผลิต , การค้า ,บริการ)
กลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั่วประเทศ

 

พื้นที่ดำเนินการ

รับสมัครผู้ประกอบการจากทั่วทุกภูมิภาค โดยกิจกรรมจะจัดในจังหวัดที่กำหนดในแต่ละภาค โดยมีกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นาธุรกิจ 4.0 จัด ณ กรุงเทพมหานคร

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

โครงการจะคัดเลือกผู้สมัครไม่น้อยกว่า 1,200 ราย จากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผู้นำธุรกิจและการตลาดยุค 4.0 ระยะเวลา 1 วัน ณ จังหวัดในภูมิภาคของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการอบรมและคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 100 ราย จากทั่วประเทศ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ (BIZ idea 4.0 Creation) เพื่อพัฒนาค้นหาแนวคิดธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด 4.0 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดในภูมิภาคของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการอบรมค่ายสร้างสรรค์ จะได้รับโอกาสการนำสินค้า/บริการไปทดสอบตลาด ทั้งด้วยการเปิดร้านออนไลน์บน Market place ชั้นนำ และออฟไลน์ ณ จุดขายที่มีศักยภาพ ณ จังหวัดในภูมิภาคของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลการทดสอบตลาดที่ได้รับการตอบรับดี รวมทั้งมีแนวคิดและโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นสอดรับกับยุค 4.0 เพียง 10 ราย จากทั่วประเทศ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ และพลิกธุรกิจสู่การเป็นผู้นำด้วยกิจกรรม ค่าย BIZ TRANSFORMER CAMP ร่วมกับโค้ช และพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการพลิกธุรกิจ โดยจัด ณ กรุงเทพมหานคร ระยเวลา 3 วัน 2 คืน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้นำธุรกิจทั้ง 10 ราย จะได้นำเสนอแผนต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายองค์กรพิจารณาให้คำแนะนำ และคัดเลือกผู้นำธุรกิจ OTOP SMEs ยอดเยี่ยม 4.0 พร้อมรับโอกาสการเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อขยายผลต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสสว. เพื่อรับข่าวสารข้อมูล และโอกาสเข้ารับการพัฒนา OTOP SMEs จากภาครัฐ 
สิทธิ์ในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น “SME Connext” ช่องทางการต่อยอดธุรกิจ องค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ และบริการต่างๆจาก สสว. 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต