เตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 พื้นที่ภาคใต้ เยือนถิ่นนางเงือก จ.สงขลา เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Otop เรียนรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมสู่ยุค 4.0 ด้วยโมเดลธุรกิจ และใช้เครื่องมือการตลาดยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันความเปลี่ยนแปลง สร้างยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น โดย ดร.ชาลินี กีรติโชติ และ ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000