เตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมนานาบุรี  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 ให้กับชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ การตลาดยุคใหม่ และสามารถใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัลเพิ่มช่องทาง และยอดขายของตนได้ รวมทั้งเปิดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000