ตารางอบรม

โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ปี 2562 จะดำเนินการขยายความร่วมมือ เชิงบูรณาการระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถใช้เครื่องมือ ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าใจเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า การยกระดับกิจการ และตระหนักถึงความสาคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000