กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคใต้

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคใต้ ณ หาดทรายแก้วรีสอต จังหวัดสงขลา ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของแต่ละภาคจำนวน 32 คน เพื่อบ่มเพาะแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่มเพาะแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวทันธุรกิจยุค 4.0

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000