กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคอีสาน ณ โรงแรมส้มโอเฮ้าส์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของแต่ละภาคจำนวน 35 คน เพื่อบ่มเพาะแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่มเพาะแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวทันธุรกิจยุค 4.0

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000