ความรู้ธุรกิจสู่ 4.0
(KNOWLEDGE MANAGEMENT)

Facebook Live งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0(SMEs & OTOP Transformation)

Facebook Live อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital transformation for SMEs


วิทยากร คุณไผท ผดุงถิ่น


วิทยากร คุณสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย

องค์ความรู้การตลาด 4.0 โดย ผศ.ดร. ธเนศ ศิริกิจ